Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

1. Terma
Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk mengikut Terma dan Syarat Penggunaan laman web ini, undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma ini, anda dilarang untuk mengguna atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang tanda dagangan yang berkenaan.

2. Lesen
Kebenaran diberikan untuk memuat turun satu salinan bahan (maklumat atau isi) buat sementara di laman web RajaLobang.com untuk melihat peribadi sahaja, bukan komersil sementara. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini, anda tidak boleh:

1. Mengubah atau menyalin bahan;
2. Gunakan bahan untuk sebarang tujuan komersial, atau untuk mana-mana paparan awam (komersial atau bukan komersil);
3. Menyusun semula atau membalikkan sebarang perisian yang terdapat dalam laman web RajaLobang.com;
4. Mengalih keluar apa-apa hak cipta; Atau
5. Memindahkan bahan kepada orang lain atau "mirror" bahan-bahan di mana-mana pelayan lain.


B. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh RajaLobang.com pada bila-bila masa. Setelah menamatkan tontonan anda tentang bahan-bahan ini atau apabila penamatan lesen ini, anda mesti memusnahkan mana-mana bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalan format elektronik atau bercetak.

3. Penafian
RajaLobang.com tidak memberi jaminan, dinyatakan atau tersirat, dan dengan ini menolak dan menafikan semua jaminan lain, termasuk tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau pelanggaran hak harta intelek atau pelanggaran hak lain. Di samping itu, RajaLobang.com tidak menjamin atau membuat apa-apa representasi mengenai ketepatan, keputusan yang mungkin, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan-bahan di laman web Internetnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana laman web yang dipautkan ke laman web ini.

4. Had
Sekiranya tidak, RajaLobang.com atau pembekalnya bertanggungjawab atas apa-apa kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi untuk kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di RajaLobag.com, walaupun RajaLobang.com atau wakil yang RajaLobang.com telah diberitahu secara lisan atau secara bertulis tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan batasan pada waranti tersirat, atau batasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, batasan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

5. Semakan Fakta
Bahan-bahan yang dipaparkan di laman web RajaLobang.com mungkin mengandungi kesilapan teknikal, tipografi, atau fotografi. RajaLobang.com tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau semasa. RajaLobang.com boleh membuat perubahan pada bahan-bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Namun, RajaLobang.com tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan tersebut.

6. Links
RajaLobang.com tidak meninjau semua laman web yang dipautkan ke laman web Internet dan tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan. Kemasukan pautan apa pun tidak menandakan sokongan oleh RajaLobang.com dari laman web ini. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan sedemikian adalah pada risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian Syarat Tapak Site
RajaLobang.com boleh menyemak semula syarat penggunaan untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat oleh versi terkini Terma dan Syarat Penggunaan ini.

8. Undang-undang yang mengawal
Apa-apa tuntutan yang berkaitan dengan laman web RajaLobang.com akan ditadbir oleh undang-undang Negeri Malaysia tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.